AKTUALITET, 23 Gusht 2022, 12:16

Banka Botërore: Trajnimi profesional nuk drejtohet nga kërkesa, pak përfshirje të punëdhënësve

Banka Botërore: Trajnimi profesional nuk drejtohet nga kërkesa, pak

Banka Botërore ka vlerësuar se trajnimi profesional në vend ka pak përfshirje të punëdhënësve çka do të mundësonte kurrikula më të plotësuara që kanë në bazë kërkesën reale të tregut.

Në një raport që analizon disa elementë të mbrojtjes sociale Banka nënvizon edhe disa aspekte të arsimit profesional.

Kështu sipas raportit trajnimi profesional nuk drejtohet nga kërkesa dhe barrierat legjislative pengojnë kontraktimin e shërbimeve tek ofruesit jopublikë. Ndërkohë që mbulimi i punëkërkuesve që marrin trajnim profesional ka ardhur duke u rritur, skemat më të suksesshme përfshijnë nga afër punëdhënësit në përafrimin e programeve të trajnimit me kërkesën për punëtorë dhe aftësi.

“Në mënyrë efektive, ka pak përfshirje të punëdhënësve në formësimin e kurrikulave ose në ofrimin e trajnimeve. Pjesërisht, kjo vjen për shkak të kërkesave të fragmentuara të tregut të punës brenda vendit dhe mungesës së një sistemi efektiv informacioni për tregun e punës, i cili mund t’u sigurojë zyrave rajonale të dhënat përkatëse. Nga ana tjetër, ndërkohë që nënkontraktimi tek ofruesit jo publikë u bë i mundur nga ligji për nxitjen e punësimit zbatimi i këtyre masave është penguar nga aktet nënligjore që mungojnë” thuhet në raport.

I njëjti dokument gjithsesi vlerëson se formimi profesional ka mbulim të mirë në vend por shumë përfitues janë të rinj që kanë përfunduar vetëm arsimin e mesëm. Një studim i pavarur zbuloi gjithashtu se shanset e punësimit pas një kursi ishin të mira dhe se ata që kishin marrë pjesë në to ishin të kënaqur me cilësinë.

“Pothuajse një e pesta e buxhetit të ndarë për shërbimet e punësimit aktualisht shpenzohet për ofrimin e kurseve të formimit profesional. Në vitin 2019, gjithsej 8,818 të papunë (ose 12.4 për qind e të gjithë punëkërkuesve të regjistruar) u diplomuan nga një prej kurseve të ofruara publikisht në një prej dhjetë Qendrave të Aftësimit Profesional (QAP).

Në vitet e fundit, një pjesë joproporcionale e meshkujve morën pjesë në formimin profesional, ndërsa femrat kishte më shumë gjasa të përfitonin nga programet aktive të punësimit si si subvencione page, programe praktike ose trajnime në vendin e punës.

Një numër i konsiderueshëm i të rinjve të rritur po përdorin kurset 2 deri në 6 mujore si një alternativë më e shkurtër në shkollën e mesme të lartë ose arsimin profesional; megjithatë, është e paqartë deri në çfarë mase këto kurse synojnë edukimin e vazhdueshëm profesional.Një vlerësim i pavarur zbuloi se vetëm rreth gjysma e të diplomuarve të QAP-së ishin të punësuar si më poshtë viti; megjithatë, shumica e pjesëmarrësve ishin të kënaqur me cilësinë e kurseve “thuhet në raport. /Monitor