AKTUALITET, 21 Nëntor 2023, 14:41

Shteti shpenzon 1.2 mld USD vetëm për pagat, reforma ka rritur kostot buxhetore në dy vitet e fundit

Shteti shpenzon 1.2 mld USD vetëm për pagat, reforma ka rritur kostot

Në shpenzimet e përgjithshme të buxhetit të shtetit të planifikuara për vitin 2024, pagat e administratës zënë një pjesë të konsiderueshme. Referuar projektbuxhetit, i cili deri në këtë fazë është miratuar në parim në seancë parlamentare dhe do të nisë të diskutohet nen për nen, shpenzimet e personelit për vitin 2024, reflektojnë koston aktuale të Administratës Publike, si dhe politikën e re të rritjes së pagave  të nisur më 1 prill 2023.

Fondi për vijimin e rritjes së pagave duke filluar nga 1 korrik 2024 është planifikuar në shumën 11 miliardë lekë dhe përfshin rritjen e pagës për punonjësit e sistemit shëndetësor, arsimorë, punonjësit me grada dhe nëpunësit e administratës publike.

Referuar projektbuxhetit afatmesëm 2024-2026, për  vitin  2023-2024,  parashikohen  të përfitojnë nga  rishikimi  i  politikës  së rritjes  së pagave rreth  36  000  punonjës  arsimor  të Sistemit  Arsimor  Parauniversitar,  ku  për  vitin 2024 parashikohet rritje e pagës me 23-36% të pagës bruto; Rreth   18,858   punonjës të Sistemit   Shëndetësor,   ku   përgjatë   dy   viteve   do   të realizohet rritja mesatare për mjekët dhe infermierët që varion nga 26-34% të pagës bruto; Rreth  22 500 punonjës të sistemit  me  Grada që parashikohet  të përfitojnë  rritje  të pagës për gradë me mesatarisht 30% për vitin 2024.

Kështu, shpenzimet totale për pagat në Administratën Publike janë planifikuar në masën 119.7 miliardë lekë për vitin e ardhshëm, apo 1.2 miliardë dollarë, ose e thënë ndryshe 4.9% e PBB.