AKTUALITET, 2 Qershor 2023, 16:33

Shkriu Akademinë e Albanologjisë, qeveria shpërblen akademikët me dyfishim shpërblimi. Zbardhet vendimi

Shkriu Akademinë e Albanologjisë, qeveria shpërblen

Me vendim të Këshillit të Ministrave, shpërblimi shkon në 100 mijë lekë të rinj. Nëse shpërblimi mujor ka qenë 40 mijë për ata që mbanin titullin akademik dhe 30 mijë për akademikët e asociuar, prej datës 1 qershor  akademikët shpërblehen  100 mijë lekë dhe akademikët e asociuar 100. Vendimi ka hyrë në fuqi me 1 qershor dhe zyrtarizohet menjëherë pasi qeveria mbylli me VKM Akademinë e Studimeve Albanologjike, duke i çuar katër institutet e saj si njësi, pranë Akademisë së Shkencave.

Ndërkaq, Akademisë   së  Shkencave,  në  buxhetin  e  miratuar për vitin 2023, i shtohet fondi prej 15 900 000   (pesëmbëdhjetë   milionë  e   nëntëqind   mijë) lekësh, i cili përballohet nga fondi i kontingjencës, i buxhetit të vitit 2023.

VENDIMI PËR PËRCAKTIMIN E MASËS SË  SHPËRBLIMIT MUJOR TË  PËRHERSHËM PËR TITULL TË  ANËTARËVE TË ASAMBLESË SË  AKADEMISË SË SHKENCAVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të  pikës  3,  të  nenit  14,  të  ligjit  nr.  53/2019,  “Për  Akademinë    e    Shkencave    në    Republikën    e  Shqipërisë”, dhe të nenit 14, të ligjit nr. 84/2022,  “Për  buxhetin  e  vitit  2023”,  me  propozimin  e  ministrit  të  Financave  dhe  Ekonomisë,  Këshilli  i  Ministrave

VENDOSI:

Anëtarët e   Asamblesë   së   Akademisë   së  Shkencave   për fitojnë   një   shpërblim   mujor   të  përhershëm, për titullin “Akademik”, në masën 100  000 (njëqind mijë) lekë, dhe për titullin “Akademik  i asociuar”, në masën 70 000 (shtatëdhjetë mijë),  edhe nëse marrin statusin e anëtarit “Emeritus”.

Dhënia e  shpërblimit ,  sipas  pikës  1  të  këtij  vendimi  kryhet  nga  Akademia  e  Shkencave  dhe  përballohet  nga  buxheti  vjetor,  i  miratuar  për  këtë  institucion.

Akademisë së  Shkencave,  në  buxhetin  e  miratuar për vitin 2023, i shtohet fondi prej 15 900000   (pesëmbëdhjetë   milionë  e   nëntëqind   mijë) lekësh, i cili përballohet nga fondi i kontingjencës, i buxhetit të vitit 2023.

Vendimi nr. 399, datë 27.3.2008, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e masës së shpërblimit të anëtarëve të rregullt, të anëtarëve të përhershëm  Dhe të  anëtarëve   të  asociuar   të  Akademisë   së  Shkencave”, i ndryshuar, shfuqizohet. Ngarkohet Akademia   e   Shkencave   për  zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare  dhe  i  shtrin  efektet  financiare  nga  data  1 qershor 2023.

Qeveria dyfishon shpërblimin, 100 mijë lekë në muaj për akademikët pasi mbyll Albanologjinë. Një Vendim i Këshillit të Ministrave ka dyfishuar shpërblimin mujor të akademikëve në vend që tani shkon në 100 mijë lekë të rinj. Nëse shpërblimi mujor ka qenë 40 mijë për ata që mbanin titullin akademik dhe 30 mijë për akademikët e asociuar, prej datës 1 qershor  akademikët shpërblehen  100 mijë lekë dhe akademikët e asociuar 100. Vendimi ka hyrë në fuqi me 1 qershor dhe zyrtarizohet menjëherë pasi qeveria mbylli me VKM Akademinë e Studimeve Albanologjike, duke i çuar katër institutet e saj si njësi, pranë Akademisë së Shkencave.

Ndërkaq, Akademisë   së  Shkencave,  në  buxhetin  e  miratuar për vitin 2023, i shtohet fondi prej 15 900 000   (pesëmbëdhjetë   milionë  e   nëntëqind   mijë) lekësh, i cili përballohet nga fondi i kontingjencës, i buxhetit të vitit 2023.

VENDIMI PËR PËRCAKTIMIN E MASËS SË  SHPËRBLIMIT MUJOR TË  PËRHERSHËM PËR TITULL TË  ANËTARËVE TË ASAMBLESË SË  AKADEMISË SË SHKENCAVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të  pikës  3,  të  nenit  14,  të  ligjit  nr.  53/2019,  “Për  Akademinë    e    Shkencave    në    Republikën    e  Shqipërisë”, dhe të nenit 14, të ligjit nr. 84/2022,  “Për  buxhetin  e  vitit  2023”,  me  propozimin  e  ministrit  të  Financave  dhe  Ekonomisë,  Këshilli  i  Ministrave

VENDOSI:

Anëtarët e   Asamblesë   së   Akademisë   së  Shkencave   për fitojnë   një   shpërblim   mujor   të  përhershëm, për titullin “Akademik”, në masën 100  000 (njëqind mijë) lekë, dhe për titullin “Akademik  i asociuar”, në masën 70 000 (shtatëdhjetë mijë),  edhe nëse marrin statusin e anëtarit “Emeritus”.

Dhënia e  shpërblimit ,  sipas  pikës  1  të  këtij  vendimi  kryhet  nga  Akademia  e  Shkencave  dhe  përballohet  nga  buxheti  vjetor,  i  miratuar  për  këtë  institucion.

Akademisë së  Shkencave,  në  buxhetin  e  miratuar për vitin 2023, i shtohet fondi prej 15 900000   (pesëmbëdhjetë   milionë  e   nëntëqind   mijë) lekësh, i cili përballohet nga fondi i kontingjencës, i buxhetit të vitit 2023. Vendimi nr. 399, datë 27.3.2008, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e masës së shpërblimit të anëtarëve të rregullt, të anëtarëve të përhershëm  Dhe të  anëtarëve   të  asociuar   të  Akademisë   së  Shkencave”, i ndryshuar, shfuqizohet.

Ngarkohet Akademia   e   Shkencave   për  zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare  dhe  i  shtrin  efektet  financiare  nga  data  1 qershor 2023.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Belinda Balluku